Varaždinskoj županiji odobren projekt CAPE AB

europazagradane

Varaždinska županija sudjeluje kao partner na projektu CAPE AB - Mreža za suradnju demokratske participacije građana u jadransko-balkanskom području koji je odobren u sklopu programa Europa za građane...

Prijavljen je na natječaj Aktivnost 2: Demokratski angažman i civilno sudjelovanje; Mjera 2.2. „Mreže gradova“.

U cilju nesmetanog provođenja projekta, predstavnici Varaždinske županije sudjelovali su na prvom partnerskom sastanku u Grazu, koji se održavao 17. i 18. rujna 2015. godine, a tema je bila razrada zadataka projektnih partnera te kako što bolje evaluirati sam projekt.

Prijavitelj Projekta je Ured Štajerske Vlade, a osim Varaždinske županije, partneri na Projektu su Akademija Graz, Skupnost općin Slovenije, Sarajevska razvojna agencija SERDA, Stalna konferencija gradova i opština - Srbija, Comunita' Montana della Carnia - Italija i Vas županija – Mađarska.

Opći cilj projekta je interkulturalno razumijevanje, razumijevanje povijesti i raznolikosti Europske unije, tolerancija i demokratsko sudjelovanje građana na lokalnoj i europskoj razini. Specifični cilj projekta je poticanje demokracije i participacije građana na razini Europske unije, razvijajući njihovo razumijevanje za politiku na razini Unije i promicanje mogućnosti za društveni i interkulturalni angažman i volonterstvo. Projektom će se provesti niz radionica i razmjena informacija za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i građane u sedam europskih zemalja sa jasnim regionalnim naglaskom na jadransko-balkansko područje.

Ukupna vrijednost projekta je 140 tisuća eura, te traje do 30. lipnja 2017. godine.

Varaždinska županija sudjelovat će u troškovima Projekta u iznosu 8.800 eura, a koji će se u konačnici sufinancirati u 100% iznosu od strane EU kroz program Europa za građane.

Sama priprema projekta financirana je od strane fonda Saveza Alpe-Jadran (http://www.varazdinska-zupanija.hr/novosti/izdvojeno/natje%C4%8Daj-saveza-alpe-jadran-za-sufinanciranje-projekata-iz-zajedni%C4%8Dkog-prora%C4%8Duna.html) u iznosu od 4.000 eura.