Uređenje sportsko-rekreacijske zone Vunsko polje

uredenje sportsko rekreacijske zone vunsko polje

Koncept uređenja Vunskog polja proizlazi iz smještaja postojećih sportskih terena, uz manje korekcije položaja ili veličine nekih terena, kako bi se poboljšala kvaliteta sportskih terena ili međuprostora između njih...

Na ostalim dijelovima zone zamišljeno je "popunjavanje" novim sadržajima u funkciji sporta, rekreacije i druženja na otvorenom.

Položaj slijedećih sportskih terena se zadržava:
- zapadni teren za odbojku
- teren za rukomet / mali nogomet u sjeveroistočnom dijelu
- ograđeno igralište za hokej
- istočni teren za košarku

S obzirom na loše građevinsko stanje postojećih terena, predmetnim je zahvatom planirana njihova obnova tj. izvedba novih nosivih slojeva, završnog sloja i odvodnje, te postava novog sportskog mobiliara (stupovi za mreže, koševi i dr).

Slijedeći tereni se mijenjaju:
- istočni teren za odbojku: predviđeno je translatiranje prema sjeverozapadu, kako bi se dobilo više mjesta prema multifunkcionalnom travnatom terenu, dim. igrališta 22,11 x 13,04 m
- zapadni teren za košarku: predviđeno je povećanje površine, dim. 42 x 22 m, na njemu će se nalaziti skate park
- atletska staza: planirane su četiri staze za trčanje, ukupnih dimenzija 5,43 x 118,30 m, a izvest će se u tartanu
- multifunkcionalni travnati teren planiran je na istoj poziciji, uz povećanje dimenzija i udaljavanje od staze za trčanje. Planirane su dimenzije nogometnog igrališta 110,00 x 65,00 m s okolinim sigurnosnim površinama, ukupne dimenzije cca 123,50 x 72,65 m.
Od novih sadržaja na prostoru sportsko - rekreacijske zone Vunsko polje planirano je slijedeće:
- "amfiteatar" u sjeverozapadnom uglu polja: planirano je iskoristiti denivelaciju polja u odnosu na okolne nogostupe, te je projektirano kružno opločenje / pozornica s četiri polukružno postavljena reda za sjedenje sa stubama i dvije staze prema Radićevoj ulici i Šetalištu Josipa Marohnića
- duž Radićeve ulice planirana je nova šetnica kako bi se tartan staza koristila isključivo za trčanje, a uz šetnicu različiti sadržaji za okupljanje i druženje uz razgovor i društvene igre / velika šahovska ploča, opločene površine s klupama za sjedenje i garniturama za igru i razgovor, parterno uređeno nisko zelenilo i drveće, a prema Radićevoj ulici, na poziciji postojećeg pješačkog prijelaza, projektirano je novo prilazno betonsko stubište širine 4,00 m. Na južnom kraju nove šetnice, na spoju sa tartan stazom, projektirano je još jedno stubište, prema naselju Rakovac, širine 2,0 m
- na suprutnoj strani, prema Korani, planirana je izvedba još jednog stubišta širine 2,05 m
- prema Šetalištu Josipa Marohnića, a na mjestu postojećeg stubišta koje će se ukloniti, projektirana je prilazna rampa ukupne širine 4,60 m koja je produžetak prilaza prema novoj sportskoj dvorani i Ekonomskoj školi, a koja može poslužiti za prilaz manjih vozila (u slučaju takve potrebe)
- između rampe i terena za hokej planirana je izvedba umjetne stijene za penjanje sa sigurnosnom Playtop podlogom, a u produžetku prema dječjem igralištu je prostor namijenjen za postavu sprava za vježbanje / trim poligona. Također je u tim dijelovima predviđena postava fontana za pitku vodu.
- u centru Vunskog polja predviđena je postava još jedne fontane i solarnog punjača mobitela

Svi navedeni sadržaji povezani su novom mrežom stazica. Glavna staza je središnja u smjeru sjever-jug i povezuje novoplaniranu rampu i postojeće stubište prema SŠD, širine 4,0m, s povremenim proširenjima za klupice. ostale su stazice širine 2,5 m ili 2,0 m, također s proširenjima za klupice. Kako su staze predviđene za različite aktivnosti (šetanje, rolanje, trčanje...) predviđena završna obloga je asfalt. Sve ostale površine uz staze, a koje prvenstveno služe za zadržavanje, izvest će se u betonskim opločnicima. Sportska igrališta izvest će se s asfaltnom završnom oblogom ili drugom odgovarajućom oblogom ovisno o sportu za koji su namijenjena.

URBANA OPREMA
Duž stazica, uz sportske terene i na mjestima okupljanja predviđena je postava klupica sa i bez naslona i koševa za otpatke, stilski usklađene s izvedenim mobilijarom uz dječje igralište. Najveći dio visokog zelenila se zadržava.
Zbog dislociranja nekih sportskih terena i novih stazica i neprimjerenosti vrste drveća (npr. šljiva), predviđeno je uklanjanje 14 stabala. Planira se sadnja novog drveća u grupama uz južne i zapadne strane sportskih terena i dječjeg igrališta (zbog hlada u ljetnim mjesecima), te uz šetnicu na zapadnoj strani u grupama ukomponiranim u parterno uređenje. Također je planirana nadopuna prorijeđenog drvoreda uokolo Vunskog polja. U daljnjim fazama projektiranja izradom hortikulturnog projekta definirat će se vrste i način sadnje visokog i niskog raslinja.

INSTALACIJE, ODVODNJA
Projektom je predviđena izvedba drenaže oko svih površina za sport i igranje, uz spajanje na javni sustav odvodnje u skladu sa uvjetima nadležne službe ili uz izvedbu pojedinačnih upojnih bunara. Također je predviđena fontana za pitku vodu koja će se spojiti na javni sustav odvodnje, također prema uvjetima nadležne službe.

RASVJETA
Na dijelu Vunskog polja - dječje igralište, izvedena je rasvjeta. Ista je planirana na cijeloj površini sportsko rekreacijske zone, uz priključenje na gradsku javnu rasvjetu.

VIDEO NADZOR
Na dijelu Vunskog polja - dječje igralište, izveden je video nadzor. Video nadzor je planiran na cijeloj površini sportsko rekreacijske zone.

U daljnjim fazama projektiranja izradit će se idejni projekti za svaku od grupa instalacija, a na temelju kojih će se zatražiti uvjeti nadležnih službi.

Izvor: http://www.karlovac.hr/