Velika investicija Aglomeracije Međimurskih voda

aglomeracija

Za aglomeraciju Čakovec izrađena je kompletna projektna dokumentacija s pripadnim dozvolama i kompletnom studijskom dokumentacijom pa je kao takva pripremljena za fazu realizacije...

U siječnju ove godine Međimurske vode su predale službenu prijavu za dodjelu sredstava za izgradnju Aglomeracije Čakovec, a temeljem raspisanoga ograničenog poziva Ministarstva poljoprivrede. Prijava je službeno prihvaćena pa se ovih dana očekuje potpisivanje darovnice za dodjelu predvidivih sredstava za financiranje izgradnje.

Realizacija cjelokupne investicije će se provoditi kroz 5 grupa nadmetanja: stručni nadzor, projektiranje i nadogradnja UPOV-a Čakovec, izgradnja građevina sustava odvodnje na području grada Čakovca, općine Nedelišće, te općina Šenkovec i Sv. Juraj na Bregu, rekonstrukcija i sanacija građevina sustava odvodnje - na području Čakovca i općine Šenkovec te nabava specijalnog vozila za čišćenje kanalizacije. Planirana vrijednost projekta je 36,9 milijuna EUR-a, Financiranje će se provoditi EU sredstvima sa 73 %, nacionalnu komponentu činiti će sredstva Ministarstva 10 % i Hrvatskih voda 10 %, a ostatak sredstva lokalne samouprave u iznosu od 7%.

Za aglomeraciju Novo Selo na Dravi, sklopljeni su posebni Ugovori o kreditu (s EERD-om) i sufinanciranju te Sporazum o potpori. Realizirati će se izgradnja odvodnog sustava Novo Selo na Dravi s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Međimurske vode se i ovdje pojavljuju kao nositelj investicije. Natječaji za odabir izvođača radova su u tijeku, a otvaranje ponuda održati će se 23.lipnja 2014. godine (za odvodni sustav) i 30. srpnja 2014. godine (za UPOV). Potpisivanje Ugovora s izvođačima radova i početak samih provedbi radova na izgradnji sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje očekuje se krajem 2014. godine. Planirana vrijednost projekta je 8 milijuna EUR-a.

Ovim zahvatima Međimurje će biti prva Županija u Hrvatskoj sa kompletnom regulatornom odvodnjom i pročiščivanjem vode.